telefon: 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz | kde nás najdete
inženýrská a poradenská činnost - konference - semináře - vzdělávací akce
Novinky z odborného tisku

Informace emailem:

e-mail:

Stavokonzult dětem

Podporujeme děti s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

Činnost organizace

SPMP je dobrovolnou neziskovou organizací, která sdružuje rodiče, odborníky a přátele mentálně postižených osob. Vznik 28.02.71 a od roku 1974 působí jako samostatná okresní organizace.

Jejím cílem je pomáhat osobám s mentálním postižením ve všech směrech. V posledních letech se zajímá především o integraci handicapovaných do vzdělávacího procesu. SPMP spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi v sociálním resortu a velmi úzce spolupracuje s organizacemi pečujícími o mentálně postižené osoby - ústavy sociální péče. Nejvýraznější spolupráce je se Základní školou speciální , Pod parkem 2788, Ústí nad Labem, kde organizace sídlí a má tam veškeré zázemí.
SPMP je členem asociace neziskových organizací ANOUK a KRHO.
Organizace se zaměřila na zpracovávání projektů a realizaci multiplikačních programů napříč handicapy, tak aby poskytovala alternativu k běžným typům sociální péče.
Pokračuje ve svých dosavadních aktivitách - klubová činnost, Portage, vzdělávání.
Velmi úzká spolupráce nastala při zpracování projektů s Magistrátem města Ústí nad Labem.

Vzhledem ke změnám práce v SPMP v ČR přestává organizace postupně pracovat v jednotlivých střediscích a zaměřuje se především na komplexní péči o mentálně postižené včetně rané péče, vzdělávání a celoživotního vzdělávání a volnočasových aktivit. Jednotlivé aktivity již nelze přesně vymezit, protože se procesně prolínají. Registrace sociálních služeb vydanou úřadem Ústeckého kraje dne 26.6.2007 pod č.j. 2173/SZ/2007, druh : § 44 odlehčovací služby.

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým má 2 zaměstnance, kteří pracují jako osobní asistenti.

Počet klientů: 70

V této problematice se aktivně pracuje v těchto oblastech:

A, Grantová činnost - program osobní asistence, program bazálních dílen.

B, Klubová činnost - Jedná se o aktivitu tradičního charakteru. Klienti, kteří jsou v domácí péči se pravidelně setkávají k naplnění volnočasových aktivit.Klub je zaměřen na výchovnou činnost ( např. pracovní a výtvarnou výchovu.)
Vřazují se také odborná logopedická cvičení.
Nově se již provozuje plavání.
Pravidelně se pořádá rehabilitační pobyt pro klienty v rodinné péči jehož cílem je cvičení samostatnosti v neznámém prostředí a adaptace na nové podněty.
Klub se stává otevřeným programem pro příchozí klienty bez ohledu na členství v SPMP.

C, Kurzy k doplnění vzdělání v pomocné škole - SPMP iniciovalo vznik kurzů k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou. Vzdělávací kurzy jsou organizovány ve výukových blocích pod odbornou záštitou Základní školy speciální, Pod Parkem v Ústí nad Labem. škola poskytuje speciálního pedagoga, prostory a základní pomůcky a materiál bezplatně. Přes velkou vstřícnost organizace pověřené pořádáním kurzů mají naši klienti specifické potřeby a požadavky na využití pomůcek, které nelze požadovat na pořadateli kurzů. Jedná se o specifické dovybavení klientských počítačů, speciální nábytek, psací náčiní a různé podložky pro ochrnuté klienty. Tyto kurzy využívají klienti, kteří byli dříve zbaveni školní docházky nebo ze specifických příčin nemohou dokončit desetiletou školní docházku.

D, Program PORTAGE - Program rozvoje rané péče v rodině. Zaměřený na práci v rodině pod dohledem domácího konzultanta. Program vytváří alternativu ke klasickým formám péče o handicapované občany. Využívá maximálním způsobem přirozené prostředí rodiny a ve svém důsledku je ekonomičtější než plná ústavní péče.

E, Nízkoprahové centrum - program pro děti napříč handicapy.
Centrum nabízí zázemí pro veškerou činnost SPMP. Prostory speciální školy umožňují používání speciálního vybavení. Je zde možné umístit rehabilitační pomůcky při klienty a zajistit tak jejich optimální vybavení. Speciální požadavky jsou však kladeny na bezbariérové přístupy, které nejsou zcela vybudovány.

Dopravní obslužnost

SPMP zajišťuje v rámci odlehčovací služby - dopravní obslužnost. Týká se zajištění rovných příležitostí pro handicapované děti, zajistit účast handicapovaných dětí na jejich vzdělávání a volnočasových aktivitách. Ve spolupráci s firmou Doprava Hlavenka. Zajištěn svoz klientů do školy a ze školy na třech pravidelných linkách. Celkem 25 klientů, klient si hradí část nákladů spojených s realizací služby.

Ostatní akce SPMP

Pravidelně se zúčastňujeme těchto akcí: Hasičská olympiáda pořádaným Domovem pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, Matějská pouť, Koncert TV Nova a mnoho dalších drobných aktivit.


Spolupráce s ostatními organizacemi:

Hasičská olympiáda ve spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, Vzdělávací akce a zabezpečování provozu ve spolupráci se Základní školou speciální a Mateřskou školou.

 

Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly | telefon: +420 777 090 099 | email: rene.ruzicka@stavokonzult.cz

TravelSoft CMS 3.5 ©2007-2012